Obóz innowacji
(19.12.2014)

W związku z realizacją na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu projektu Brokerzy Innowacji, nawiązując do informacji przekazanej na Radzie Wydziału chciałabym zaprosić Państwa do uczestnictwa w 5 dniowych Obozach Innowacji, które odbędą się w Karpaczu w dniach 12-16.01.2014.

Studenci kierunków pielęgniarstwo i położnictwo I stopnia piszący prace dyplomowe w roku akademickim 2014/2015
(9.12.2014)

Szanowni Państwo;
W celu ułatwienia i przyśpieszenia procedury akceptacji pracy dyplomowej stanowiącej podstawę ukończenia studiów proszę o zapoznanie się z wytycznymi pisania prac dyplomowych licencjackich zamieszczonymi w zakładce "regulaminy egzaminów.

Prodziekan ds. Studentów dr Piotr Karniej

Zamknięcie Dziekanatów kierunkowych
(5.12.2014)

Ze względu na przygotowania do wprowadzenia nowego systemu obsługi studentów Dziekanaty kierunkowe będą zamknięte w środę 10 grudnia 2014. W związku z powyższym Dziekanaty będą czynne w poniedziałek 15 grudnia w godz. 10.00-14.00.

Prodziekan ds. Studentów dr Piotr Karniej

Wybory uzupełniające do Senatu UMW w grupie studentów
(4.12.2014)

Szanowni Studenci, informujemy że trwa procedura wyborcza wyborów uzupełniających do Senatu Uczelni. Kandydować mogą wszyscy studenci UMW. Terminarz wyborczy: 4 - 9.12.2014 - Rejestracja i zgłaszanie kandydatów w Dziale Spraw Studenckich (ul. Wojciecha z Brudzewa); 15.12.2014 - Wywieszenie list kandydatów; 16.12.2014 - Wybory.
Proszę studentów wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu o zgłaszanie kandydatur, a następnie o aktywny udział w procedurze wyborczej.

Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego
(25.11.2014)

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłasza konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce „INTERSTUDENT 2014”. Kandydaci - studenci zagraniczni studiujący w Polsce na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich - mogą być zgłaszani przez swoich promotorów, władze Wydziałów i Uczelni oraz przez innych studentów.

Informacja dla studentów 3 roku fizjoterapii i rat. med. I stopnia
(21.11.2014)

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością wyboru promotora pracy dyplomowej, przypominam że kwestie wyboru promotora reguluje par. 37 Regulaminu Studiów. Zgodnie z pkt. 2 promotorem pracy licencjackiej może być tylko nauczyciel akademicki co najmniej z tytułem magistra. Recenzentem pracy licencjackiej musi być nauczyciel akademicki w stopniu co najmniej doktora.

Przywrócenie godzin otwarcia Biblioteki na Wydziale Nauk o Zdrowiu
(21.11.2014)

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Biblioteki Głównej UMW informuję, że Filia Nr 3 Biblioteki Głównej - Biblioteka na Wydziale Nauk o Zdrowiu od dnia 18.11.2014 jest czynna wg godzin sprzed zmiany, tj. poniedziałek - piątek: 8.00 - 20.00 oraz w soboty: 9.00 - 14.00.

Prodziekan ds. Studentów
dr Piotr Karniej

Godziny dziekańskie
(20.11.2014)

Na podstawie § l0 pkt. 8 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w związku z uroczystym dyplomatorium Wydziału Nauk o Zdrowiu, ogłaszam na dzień 28 listopada 2014 r. od godz. 9.00 do końca dnia pracy godziny dziekańskie dla studentów I roku studiów II stopnia wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Równocześnie ogłaszam w tym dniu godziny dziekańskie dla wszystkich studentów studiów I stopnia oraz studentów II roku studiów II stopnia wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu w godzinach 10.00- 14.00.

Proszę nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Zdrowiu, a w szczególności członków Rady Wydziału oraz promotorów prac dyplomowych studentów kończących studia o udział w uroczystości dyplomatorium.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr hab. Joanna Rosińczuk, prof. nadz.

pismo

Termin złożenia tematów prac licencjackich
(19.11.2014)

Nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk o Zdrowiu
studenci III roku studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia oraz ratownictwo medyczne

Szanowni Państwo;
W związku z nowelizacją ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, która w art. 167a stanowi: „Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej.” wyznaczam termin złożenia w dziekanacie tematów prac licencjackich: do 01 grudnia 2014 r.

pismo

Konkurs na najlepszą pracę magisterską - Iicencjacką
(19.11.2014)

Fundacja Alzheimerowska we Wrocławiu ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską - Iicencjacką z zakresu opieki nad chorym z chorobą Alzheimera przygotowaną w roku akademickim 2014/2015.

W załączeniu
- informacja o konkursie
- regulamin