Informacje dla nowo przyjętych studentów

Kandydat przyjęty na I rok studiów zobowiązany jest do zapoznania się z:

  • zarządzeniami Rektora (35/XIII R/2005, 57/XIV R/2009, 22/XV R/2020),
  • wykazem Zakładów Opieki Zdrowotnej, w których wykonane będą bezpłatnie badania lekarskie
  • informacjami dotyczącymi badań sanitarno-epidemiologicznych
  • skryprem szkoleniowym  z zakresu BHP i Poż. dla nowo przyjętych studentów 2019/2020.

 

Opłatę za legitymację w wysokości 22.00 zł (zgodnie z zarządzeniem 191/XV R/2019 Rektora UM z dnia 22 listopada 2019 r.) należy wnieść na indywidualne konto studenta (wskazane w § 4 umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów wyższych).
W dowodzie wpłaty proszę podać: cel wpłaty (opłata za legitymację), imię i nazwisko studenta oraz kierunek studiów.
Warunkiem otrzymania legitymacji jest dostarczenie do Dziekanatu kierunkowego dowodu wpłaty.