Zasady i procedura wszczynania i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu
 


 PRZEWÓD DOKTORSKI
 

Wydział Nauk o Zdrowiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:

  • nauk medycznych w dyscyplinie medycyna (Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów nr BCK-IV-U-193/2010)
  • nauk o zdrowiu (Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów nr BCK-IV-U-678/2011)

 

Wykaz aktów prawnych:
1.Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 
3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym
4. Zarządzenie nr 69/XV R2012 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu naukowego

Kryteria ubiegania się o stopień naukowy doktora
·         Stopień naukowy doktora nadaje się osobie, która:
1.posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
2.zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej;
3.przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;
4.zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5.
Egzaminy doktorskie są przeprowadzane w zakresie:
1.dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej;
2.dyscypliny dodatkowej;
3.obcego języka nowożytnego, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

1.Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej .
2. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.
3. Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy, odpowiadający warunkom określonym w ust. 1.
4. Za zgodą rady jednostki przeprowadzającej przewód, rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski.
5. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim.
6. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Warunek zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej i recenzji nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.
7. Recenzje podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej przekazuje się niezwłocznie po ich złożeniu do Centralnej Komisji w celu ich opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.
Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych.
Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej, rada jednostki organizacyjnej może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.

▲W przewodach doktorskich prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej, o których mowa w art. 14a ust. 1, można powołać kopromotora.
W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód.
Promotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej .
Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.

Stopień doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego, wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.

ETAPY PRZEWODU DOKTORSKIEGO/Wymagane dokumenty
1. Złożenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z wymaganą dokumentacją (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora-Dz.U.2011.204.1200)
2. Opinia Kolegium Naukowego Rady Wydziału
3. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wybór promotora.
4. Redakcja rozprawy doktorskiej/ przygotowanie pracy doktorskiej
5. Powołanie komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego egzaminów doktorskich oraz wyznaczenie recenzentów rozprawy.
6. Dopuszczenie doktoranta do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
7. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej.
8. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych

ETAP 1
·         Złożenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego (zał. nr 1 do zarządzenia nr 69/XV R/2008 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 r.)
·         Wniosek     z określeniem dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego(zał. nr 2)
·         Dokument stwierdzający posiadanie tytułu zawodowego (dyplom lekarza lub magistra) zgodnie z art. 12.1.1 lub art. 13a Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2003.65.595., z późn. zm.)
·         Proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, propozycję osoby promotora - zał. nr 3
·         Wykaz prac naukowych oraz ich ksero, podpisany przez kandydata z potwierdzeniem punktacji przez Bibliotekę Główną UMW
·         Udokumentowana informacja o działalności popularyzującej naukę
·         Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie- zał. nr 1
·         Kandydat wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu może przedstawić również certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego,
·         Zgoda Komisji Bioetycznej AM we Wrocławiu na przeprowadzenie badań; zainteresowany składa wniosek w sekretariacie Prorektora ds. Nauki (wnioski do pobrania: www.umed.wroc.pl/bioetyka)
·         Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (podpisany przez kandydata) oraz uwierzytelnioną przez dziekanat kopię dowodu osobistego
·         Zaświadczenie o zatrudnieniu/uczestnictwie w studiach doktoranckich .
·         Obcokrajowcy wnoszą opłatę za przeprowadzenie przewodu doktorskiego w wysokości zgodnej z Rozporządzeniem na rachunek bankowy albo do kasy jednostki przeprowadzającej przewód, w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro NBP w dniu wpłaty. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 12.10.2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (§18.1 Dz. U. 2006, nr 190 poz. 1406) oraz Zarządzenie nr 69/XV R/2012Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 r. w sprawie opłat za przeprowadzanie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu naukowego . )
dla osób będących słuchaczami studiów doktoranckich:
- W przypadku, gdy kandydat jest słuchaczem studiów doktoranckich należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie z zaznaczeniem systemu studiów (tryb otwarcia przewodu zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich na WLKP) www.wlkp.umed.wroc.pl

ETAP 2
Opinia Kolegium Naukowego Rady Wydziału
Na posiedzeniu Kolegium Naukowego Rady Wydziału (ciało doradcze Dziekana) doktorant w obecności proponowanego promotora przedstawia cel i założenia pracy, metodykę badań oraz naukowe i praktyczne znaczenie spodziewanych wyników badań celem uzyskania pozytywnej opinii Kolegium.
Dokumentacja doktoranta jest przedstawiana, przez dziekana, Kolegium Naukowemu Rady Wydziału (ciało doradcze Dziekana) celem zaopiniowania podczas posiedzenia, na którym doktorant w obecności proponowanego promotora przedstawia cel i założenia pracy, metodykę badań oraz naukowe i praktyczne znaczenie spodziewanych wyników badań.
Prezentacja założeń nie może trwa dłużej niż 10-12 minut.

ETAP 3
Wszczęcie przewodu doktorskiego i wybór promotora.
Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Kolegium Naukowe Rady Wydziału, Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu podejmuje uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora

ETAP 4
Przygotowanie pracy doktorskiej
Po wszczęciu przewodu doktorskiego doktorant przystępuje do przygotowania rozprawy doktorskiej
 
ETAP 5
Powołanie co najmniej dwóch recenzentów
Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia(proponowanych przez promotora) dwóch recenzentów, spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód.
Recenzentem w przewodzie doktorskim nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
Recenzje przedstawia się w formie papierowej i elektronicznej.
Promotor proponuje członków komisji do przeprowadzania egzaminów  doktorskich.
Powołanie komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w zakresie:
·         dyscypliny podstawowej
·         dyscypliny dodatkowej
·         nowożytnego języka obcego
·         do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
 
·         dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej w składzie co najmniej czterech osób posiadujących tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej.
·         dyscypliny dodatkowej - filozofiilub historii medycyny w skład, której wchodzi: 3 członków w tym : jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny odpowiadającej temu egzaminowi , dziekan oraz promotor pracy
·         z języka obcego nowożytnego w skład, której wchodzi; 3 członków w tym: jedna osoba nauczająca tego języka w szkole wyższej, dziekan oraz promotor pracy
·         skład komisji doktorskiej do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej : w skład, której wchodzi 7 członków Rady Wydziału posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, w skład komisji doktorskiej wchodzą ponadto recenzenci rozprawy doktorskiej , dziekan oraz promotor albo promotor i kopromotor.
Złożenie przez doktoranta, w dziekanacie, następujących dokumentów:
·         5 oprawionych egzemplarzy rozprawy doktorskiej (egzemplarz do akt należy drukować dwustronnie i oprawić w miękką oprawę)+ dwa egzemplarze w formie cyfrowej
·         Streszczenie - krótką charakterystykę rozprawy doktorskiej w wymaganej liczbie 10 szt. , załącznik nr 4.
·         Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej UMW. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów.
·         Rozprawę doktorską należy poddać procedurze antyplagiatowej - zgodnie z Zarządzeniem nr 48/XV R/2012 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2012 r. System antyplagiatowy dostępny jest na stronie "Plagiat.pl".Promotor - "Operator Systemu" zgłasza się do Dziekanatu w celu podpisania oświadczenia o zachowaniu tajemnicy służbowej oraz odbiera hasło i login do systemu antyplagiatowego. Po dokonaniu oceny oryginalności rozprawy doktorskiej Promotor - "Operator Systemu" składa w Dziekanacie Protokół oceny oryginalności pracy - załącznik nr 2, Część A-C do Zarządzenia nr 48/XV R/2012
·         Pisemną opinię promotora o rozprawie doktorskiej z prośbą o dopuszczenie do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
·          umowę oraz zgodę na nieodpłatne udostępnianie pracy przez Bibliotekę UMW we Wrocławiu (Załącznik do Zarządzenia nr 25 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 9 listopada 1995 r.) (załącznik nr 5)

ETAP 6
Dopuszczenie doktoranta do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
Po nadesłaniu Dziekanowi Wydziału wszystkich recenzji rozprawy, doktorant zdaje egzamin z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy przed Komisją Doktorską, składającą się z Dziekana, promotora i recenzentów rozprawy oraz członków powołanej przez Radę WN o Z KOMISJI DO PRZEPOROWADZANIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO . Egzamin kończy się głosowaniem nad przyjęciem rozprawy doktorskiej oraz dopuszczeniem doktoranta do publicznej obrony. W przypadku niezadowalającego wyniku egzaminu doktorskiego, Rada WNoZ może na wniosek doktoranta wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 miesięcy i nie więcej niż raz.

ETAP 7
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia naukowego doktora.
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej ma miejsce na otwartym posiedzeniu Rady WNoZ z udziałem promotora i recenzentów. Po krótkim przedstawieniu założeń rozprawy doktorskiej i uzyskanych wyników, następuje przedstawienie recenzji rozprawy, po czym doktorant jest zobowiązany do ustosunkowania się do zawartych tam uwag, zastrzeżeń i zarzutów. Następnie Dziekan otwiera publiczną dyskusję nad rozprawą, w której mogą brać udział wszyscy obecni na sali uczestnicy posiedzenia. Doktorant jest zobowiązany do ustosunkowania się do głosów w dyskusji.
Po zakończeniu dyskusji odbywa się niejawne posiedzenie komisji powołanej przez Radę WNoZ do przeprowadzenia przewodu doktorskiego z udziałem recenzenta i promotorów, kończące się podjęciem przez Komisję uchwały o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej i nadaniu kandydatowi stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. Uchwała ta jest ogłaszana publicznie. Staje się ona prawomocna po zatwierdzeniu jej przez Radę WNoZ zebraną na jej plenarnym posiedzeniu.

ETAP 8
Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych
Osoba której nadano stopień doktora otrzymuje zaświadczenie i dyplom według wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2004 r. Nr 15, poz. 128 z późniejszymi zmianami - Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r.- Dz. U. 2005 r. Nr 252, poz. 2125) oraz wypełnia następujące dokumenty: Ośrodek Przetwarzania Informacji jest zawiadamiany za pomocą programu elektronicznego wypełniania kart SYNABA
http://www.bg.umed.wroc.pl/synaba.html
Wersja elektroniczna karty SYNABA powinna zostać przesłana bezpośrednio do OPI na adres: synaba2@opi.org.pl 
jak również do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu magdalena.emilianowicz@umed.wroc.pl