Wolontariat będzie uznany za praktykę zawodową

Wszyscy studenci, którzy w tym trudnym okresie angażują się w pracę wolontariacką na rzecz systemu ochrony zdrowia, mogą liczyć na uznanie w tym trybie praktyk zawodowych przewidzianych programem studiów. 

Decyzja ta jest podyktowana  zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego oraz faktem realizowania przez wielu studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu pracy na zasadzie wolontariatu w stacjach sanitarno - epidemiologicznych oraz szpitalach. Upoważnienie uznawania praktyk w tej formie wydałoKolegium Rektorsko - Dziekańskie. 

Ze względu na różnorodność praktyk na kierunkach proszę aby studenci, których może to dotyczyć, kontaktowali się bezpośrednio e-mailowo z opiekunami praktyk na kierunkach i uzyskiwali szczegółowe informacje w sprawie tego, która praktyka i w jakim wymiarze może zostać im zaliczona. Podstawą zaliczenia będzie formalny dokument: umowa wolontariacka lub potwierdzenie podmiotu leczniczego / stacji sanitarno - epidemiologicznej o rodzaju, wymiarze i zakresie pracy studenta. 

Prodziekan ds. Studentów WNOZ
dr Piotr Karniej