Projekt Europejski - Rozwój Kompetencji Zawodowych i Kwalifikacji Pielęgniarek i Położnych Poprzez Kształcenie Podyplomowe Organizowane Przez UMW


„Projekt kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Polsce Zachodniej” organizowane przez UMED - współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Wartość projektu:  1 347 684,00 zł w tym dofinansowanie: Wartość projektu:  1 303 264,00 zł

CEL: Celem projektu jest nabycie nowych, potrzebnych na rynku pracy medycznych kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez min. 480 pielęgniarki/położne, wykonujące swoją pracę w placówkach ochrony zdrowia w Polsce Zachodniej (woj. dolnośląskie, opolskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie).

Kierownikiem projektu jest dr hab. Izabella Uchmanowicz (Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego WNOZ)

Planowana jest organizacja następujących kursów:
 
Kursy kwalifikacyjne:

 • Pielęgniarstwo psychiatryczne

Kursy specjalistyczne:

 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 2
 • Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

 
Uczestnictwo w  kursach dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych jest bezpłatne.
 
Kursy będą realizowane w następujących województwach: dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim.

Szczegółowe informacje o kursach i harmonogramie realizacji znajdują się w zakładkach "Kursy" oraz "Harmonogramy".
 
Dokumenty do pobrania:

Prosimy o podanie w formularzu zgłoszeniowym numeru telefonu oraz adresu mailowego celem umożliwienia kontaktu z Państwem.
 
 

 
O przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu do Biura Projektów.

 
Warunki postępowania kwalifikacyjnego
Warunkiem przystąpienia kandydatów/ek do postepowania kwalifikacyjnego jest terminowe złożenie wymaganych dokumentów obejmujących:

a) dla kursów specjalistycznych

 • formularz zgłoszeniowy;
 • oświadczenie uczestnika/czki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
 • kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub  położnej/położnego;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia (dotyczy rekrutacji na kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. I  i cz. II) lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa;

b) dla kursów kwalifikacyjnych:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • oświadczenie uczestnika/czki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy potwierdzające co najmniej 6 miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/rza w przypadku, jeżeli z zaświadczenia o zatrudnieniu nie wynika 6 miesięczny staż pracy u obecnego pracodawcy.
 • kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/rza.

Wymienione dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w Biurze Projektów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-360 Wrocław, p. 101-103, III p., tel.: 71 784 14 89,  faks: 71 784 04 38 w terminie do 15 dni przed rozpoczęciem kursu.

 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową i uczestnictwa w wybranych kursach.
 


 
Z powodu dużej liczby chętnych na kurs "Wywiad i badanie fizykalne" koniecznym jest przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w dniu 2 października 2017 r. (poniedziałek) w sali wykładowej Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej (ul. Chałubińskiego 6a, Wrocław).
Test rozpocznie się o godzinie 17:00 i będzie się składał z 20 pytań testowych (zamkniętych) z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.
 
W dniu 6 października 2017 r. (piątek) w sali numer 3 na Wydziale Nauk o Zdrowiu (ul. Bartla 5, Wrocław) odbędzie się test kwalifikacyjny dla kursu "Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego".
 
Test rozpocznie się o godzinie 12:00 i będzie się składał z ok. 20 pytań testowych (zamkniętych) z zakresu anatomii i fizjologii układu krążenia.
 
 
Lista osób zakwalifikowanych na kurs "Wywiad i badanie fizykalne" - zajęcia realizowane we Wrocławiu
 
Przystąpienie do projektu nastąpi wyłącznie po zapisaniu się na ww.kurs w Systemie Monitorowania Kształcenia (www.smk.ezdrowie.gov.pl)
 
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie "Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego".
 
 
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w konkursie "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I" – EDYCJA I
 
Przystąpienie do projektu nastąpi wyłącznie po zapisaniu się na ww.kurs w Systemie Monitorowania Kształcenia (www.smk.ezdrowie.gov.pl)