Jakość kształcenia

Legislacja krajowa

• Ustawy: "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" oraz "Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce"
Rozporządzenie ocena programowa
Rozporządzenie w sprawie studiów (warunki prowadzenia studiów) wraz ze zmianami: z dnia 16.04.2019r.06.08.2019r.
Rozporządzenie standardy kształcenia
•  Rozporządzenie Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Akredytacja
Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)
Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP)

 


Materiały archiwalne (w zakresie standardów kształcenia obowiązuja dla studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020)

Legislacja krajowa 

Akredytacja

 


Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Model Zarządzania Jakością Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (załącznik do uchwały Nr 1487 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia.)