Strategia Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
Pragniemy, aby nasz Wydział, kształcący kadry medyczne, osiągnął znaczącą pozycję w nauce, badaniach i dydaktyce na najwyższym poziomie, realizując wspólne inicjatywy i projekty przy współpracy z liderami branży medycznej i prestiżowymi uczelniami medycznymi w Polsce, i na świecie.
Realizacja wizji i misji naszego Wydziału, jest możliwa dzięki LUDZIOM.
 
Jesteśmy Wydziałem uczelni medycznej z tradycjami. Przyszłość naszą budujemy na fundamencie troski o człowieka oraz sile ludzi, którzy tworzyli, tworzą
i nadal budować będą autorytet naszego Wydziału i Uczelni.
Jako Wydział, staniemy się autorytetem w zakresie szkolenia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka oraz zdrowie publiczne nie tylko na Dolnym Śląsku, ale też zdecydowanie wyróżnimy się na tle całego kraju. Nasi studenci, będą kształcić się w elitarnym ośrodku medycznym, zdobywając nie tylko wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie, ale też nienaganne postawy etyczne.
 
Misja Wydziału
1.         W trosce o zdrowie, z poszanowaniem niezbywalnych praw człowieka, przestrzegając zasad dobrej praktyki klinicznej. Wydział przyczynia się do rozwoju potencjału intelektualnego pracowników i studentów oraz dba o jego rozwój.
2.         Nasza kadra pełniąc misję odkrywania i przekazywania prawdy, prowadząc badania i kształcąc studentów, zapewnia najwyższą jakość kształcenia bez względu na rasę, narodowość i wyznanie, czerpiąc wzorce z dziedzictwa światowego i stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki.
3.         Troska o człowieka stanowi inspirację do prowadzenia badań naukowych, w służbie ludziom i pacjentom. Nasze badania reprezentują najwyższy poziom profesjonalizmu.
4.         Wydział dzięki swoim pracownikom i studentom, rozwija badania naukowe
i realizuje zadania dydaktyczne. Dbałość o dydaktykę służy podnoszeniu standardu i jakości opieki nad pacjentem dla ratowania jego zdrowia i życia z poszanowaniem jego praw.
5.         Działając w oparciu o najlepsze standardy, praktyki i wiedzę, Wydział Nauk
o Zdrowiu kieruje się swoimi naczelnymi wartościami, ugruntowując zaufanie pacjentów i interesariuszy. Wydział dokłada należytej staranności, aby być instytucją efektywną, sprawnie zarządzaną, nowoczesną i innowacyjną.
 
Naczelne wartości Wydziału
1.         Wydziałowi przyświeca idea działania zorientowana na człowieka.
2.         Wartość osoby ludzkiej wpisuje się w cele i zadania, które realizujemy na naszym Wydziale. Wielopłaszczyznowa troska o osobę ludzką jest naszą wartością nadrzędną w realizacji misji.
3.         Ciągłe prowadzenie badań naukowych z poszanowaniem niezbywalnych praw człowieka.
4.         Zdrowie i życie człowieka, jako nadrzędny cel.
5.         Łączenie badań naukowych i dydaktyki.
6.         Odkrywanie i przekazywanie prawdy poprzez badania naukowe i kształcenie.
7.         Wspólnota akademicka–tworząca Wydział i współodpowiedzialna za jej wizerunek.
8.         Interdyscyplinarna współpraca z innymi uczelniami polskimi i zagranicznymi oraz z organizacjami, których celami jest działalność naukowa, dydaktyczna oraz ochrona zdrowia i życia.
9.         Europejska przestrzeń szkolnictwa wyższego tworzona poprzez naukę w obcych językach i badania międzynarodowe.
10.      Kształcenie młodzieży akademickiej bez względu na rasę, narodowość i wyznanie, czerpiąc wzorce z dziedzictwa światowego.
 
Zadania Wydziału
1.          Opieka nad pacjentem i odkrywanie ludzkiego ciała
2.          Umiejętność przekazu i kształcenie
3.          Dążenie do prawdy
4.          Zdrowie i jego ochrona
5.          Idea dobrej praktyki klinicznej i farmaceutycznej
6.          Edukacja
 
Cele Strategiczne
Cele strategiczne wyrażają to, co Wydział zamierza osiągnąć w poszczególnych obszarach swojej działalności. Działania operacyjne i zadania przyjęte do realizacji zgodne są z celami będącymi filarami umożliwiającymi realizację misji i wizji.
 
Cel strategiczny dla obszaru dydaktycznego (Doskonalenie jakości procesu dydaktycznego)
Zadaniem nadrzędnym Wydziału w obszarze dydaktycznym jest jakość doskonalenia procesu dydaktycznego ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia nowoczesnych metod i narzędzi opartych m.in. o rozwiązania informatyczne, poszerzanie oferty dydaktycznej oraz unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej.
Celem nadrzędnym procesu dydaktycznego jest:

  1. Jak najefektywniejsze przekazywanie wiedzy i jej rozumienia;
  2. Nauczanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce;
  3. Kształtowanie postaw (społecznych, etycznych, prawnych).

Konieczne jest uwzględnienie faktu, iż lepsze efekty kształcenia są ściśle związane
z poprawą finansowania, a niekorzystne oceny organów kontroli obniżą znacznie dotacje na dydaktykę. Zgodnie z przyjętą wizją strategiczną Wydział dąży do tego, by jego pozycja wśród podobnych wydziałów innych Uczelni medycznych w Polsce i UE opierała się na mocnych fundamentach wiedzy. W tym celu Wydział będzie rozwijał działalność dydaktyczną oraz zintensyfikuje badania tych obszarów dydaktycznych, które uważa za najważniejsze dla utrzymania swoich celów ustawowych. Zdobywając pozycję uznanego ośrodka wiedzy medycznej w regionie dzięki wysokiej jakości prowadzonych zadań z zakresu dydaktyki, Wydział będzie przyczyniał się do stymulowania rozwoju nauk medycznych oraz rozwoju przestrzeni edukacyjnej
w Polsce. Dbałość o prestiż doprowadzić ma do zbudowania pozycji pt. „Dolnośląski Uniwersytet Medyczny pragnieniem każdego studenta”.
 
Cel strategiczny dla obszaru naukowo-badawczego (Osiągnięcie znaczącej pozycji naukowej w Kraju i w świecie, a zwłaszcza w Unii Europejskiej)
 
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prowadzi badania naukowe oraz świadczy usługi badawcze na wysokim, europejskim poziomie w poszanowaniu niezbywalnych praw człowieka. Motywem osiągania celu jest prowadzenie badań podstawowych umożliwiających wyjaśnienie mechanizmów rozwoju chorób i pogarszanie jakości życia pacjentów. Prowadzenie badań klinicznych umożliwia praktyczne zastosowanie nowych metod terapeutycznych. Uczenie studentów podstawowych zasad naukowego myślenia oraz racjonalnego podejścia do diagnostyki i opieki nad pacjentem wpisuje się w realizację celu. Wydział chce osiągnąć znaczącą pozycję naukową poprzez m.in. upowszechnianie wiedzy naukowej w społeczeństwie poprzez publikacje popularno-naukowe, media oraz bezpośredni kontakt. Poziom naukowy Wydziału powinien być porównywalny z liczącymi się ośrodkami europejskimi w zakresie zarówno poziomu publikacji, jak i w zakresie poziomu technicznego bazy naukowej.
 
Cel strategiczny dla obszaru administracji
Podniesienie poziomu świadczonych usług administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia nowoczesnych narzędzi opartych o rozwiązania informatyczne. Monitorując rozwiązania organizacyjne wprowadzane przez inne uczelnie oraz instytucje publiczne, Wydział podejmie szereg działań zmierzających do poprawy efektywności swojego funkcjonowania, zachowując pożądany poziom jakości i bezpieczeństwa realizowania funkcji. Efektywność zarządzania Wydziałem była dotychczas rozpatrywana przede wszystkim przez pryzmat skuteczności osiągania celów. Mając na uwadze zmiany zachodzące w otoczeniu uczelni, Wydział położy większy nacisk na aspekt ekonomiczny prowadzonej działalności, czyli na poprawę relacji pomiędzy ponoszonymi nakładami a uzyskiwanymi efektami. W tym celu wdroży ona kontroling strategiczny, podejście procesowe i projektowe. Zwiększenie efektywności będzie osiągane zarówno poprzez zmniejszanie kosztów operacyjnych, jak i zwiększanie wartości uzyskiwanych efektów przy zakładanym poziomie kosztów wraz ze wzmocnieniem potencjału zasobów ludzkich.
 
Cel strategiczny dla obszaru klinicznego
Wydział będzie miał na celu udział w utworzeniu wiodącego ośrodka klinicznego, funkcjonującego w oparciu o nowoczesną kompleksowo wyposażoną bazę kliniczną, realizującego działalność kliniczną, dydaktyczną i naukową zgodnie z priorytetami Uniwersytetu Medycznego. Najwyższą jakość prowadzonej działalności będą zapewniać: najwyższe kwalifikacje personelu, zastosowanie nowoczesnych technologii, wysokiej klasy warunki lokalowe i wyposażenia, wysoki standard wykonywanych procedur medycznych, profesjonalna organizacja i opieka nad pacjentem.
Wizja Wydziału
 
Pragniemy, aby nasz Wydział osiągnął znaczącą pozycję, wśród europejskich wydziałów nauk o zdrowiu z podobnym profilem kształcenia, z nauką, badaniami
i dydaktyką na najwyższym poziomie, realizującą wspólne inicjatywy i projekty przy współpracy z liderami branży medycznej i prestiżowymi wydziałami medycznymi na świecie.
1.    W trosce o zdrowie, z poszanowaniem niezbywalnych praw człowieka, przestrzegając zasad dobrej praktyki klinicznej i farmaceutycznej, Uczelnia przyczynia się do rozwoju potencjału intelektualnego pracowników i studentów oraz dba o jego rozwój.
 
2.    Nasza kadra pełniąc misję odkrywania i przekazywania prawdy, prowadząc badania i kształcąc studentów, zapewnia najwyższą jakość kształcenia bez względu na rasę, narodowość i wyznanie, czerpiąc wzorce z dziedzictwa światowego i stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki.
 
3.    Troska o człowieka stanowi inspirację do prowadzenia badań naukowych,
w służbie ludziom i pacjentom. Nasze badania reprezentują najwyższy poziom profesjonalizmu.
 
4.    Uczelnia nasza dzięki swoim pracownikom i studentom, łączy badania naukowe i zadania dydaktyczne z działalnością diagnostyczno-leczniczą realizowaną w szpitalach klinicznych.
 
5.    Działając w oparciu o najlepsze standardy, praktyki i wiedzę, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu kieruje się swoimi naczelnymi wartościami, ugruntowując zaufanie pacjentów i studentów. Wydział Nauk o Zdrowiu dokłada należytej staranności, aby być instytucją efektywną, sprawnie zarządzaną, nowoczesną i innowacyjną.
 
Cele Strategiczne
1.         Doskonalenie jakości procesu dydaktycznego
2.         Osiągnięcie przez Wydział znaczącej pozycji naukowej w Kraju i w świecie, a zwłaszcza w UE.
3.         Profesjonalne zarządzanie Wydziałem
 
Kluczowe czynniki sukcesu (KCS)
 
1.          Ład organizacyjny
2.          Kompetentnyi zaangażowany zespół
3.          System zarządzania wiedzą
4.          Realizacja wartości
 
 
 
Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu
Dr hab. n.med. Dariusz Janczak prof. nadzw