1. Informacje na temat zmian w organizacji zajęć znajdują się w zakładkach kierunkowych

2. Realizowanie zajęć dydaktycznych w innym miejscu
Nauczyciele akademiccy którzy częściowo realizują zajęcia dydaktyczne w innym miejscu niż to wynika z planu zajęć (np. jednorazowe wyjście ze studentami do podmiotu leczniczego, laboratorium, zajęcia terenowe, konferencja, seans filmowy, itp.) proszeni są o wcześniejsze przekazanie informacji o tym na adres e-mail Sekretariatu Dziekanów (wnoz@umed.wroc.pl). W razie realizacji takich zajęć w podmiotach leczniczych, z którymi Uczelnia nie ma umowy o współpracy w zakresie dydaktyki klinicznej, nauczyciel akademicki jest zobowiązany do uzyskania zgody dyrektora jednostki na nieodpłatne skorzystanie z placówki.

Prodziekan ds. Studentów
dr Piotr Karniej