Nauka

Główne kierunki badawcze

W Zakładzie Organizacji i Zarządzania prowadzone są w sposób ciągły prace badawcze, które łączą w sobie elementy następujących dziedzin nauki: ekonomii, statystyki, zarządzania, ekonomiki, prawa, zdrowia publicznego i epidemiologii oraz informatyki.
Zakres prowadzonych badań wynika przede wszystkim z zainteresowań pracowników Zakładu oraz ma ścisły związek z tematyką przedmiotów przez nich wykładanych.
Od początku powstania Zakładu pracownicy opublikowali ponad 220 prac naukowych. Przeważały prace z epidemiologii chorób cywilizacyjnych, optymalizacji organizacyjnych rozwiązań w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym, modelowania zjawisk społecznych, wspomagania diagnostyki medycznej metodami matematycznymi, monitoringu zagrożeń i stanu zdrowia ludności zamieszkałej na Dolnym Śląsku, oceny działalności zakładów opieki zdrowotnej w ujęciu wielowymiarowym oraz wykorzystanie technik i narzędzi z zakresu zarządzania i marketingu w ochronie zdrowia. Obecnie pracownicy są zaangażowani m.in. w cykl badań skierowanych na zagrożenia zdrowia wśród młodzieży szkół dolnośląskich, zwłaszcza szeroko rozumianego stylu życia niosącego określone skutki zdrowotne, tj. otyłość, uzależnienia.

Główne tematy badawcze

 1. Ocena funkcjonowania różnych podmiotów na rynku ochrony zdrowia, w tym ocenę jakości opieki zdrowotnej.
 2. Ocena metod dydaktyczno-wychowawczych stosowanych w wybranych placówkach wychowawczych we Wrocławiu – pedagogika lecznicza Marii Montessori.
 3. Występowanie otyłości u dzieci i młodzieży we Wrocławiu.
 4. Ocena stanu świadomości kadry pielęgniarskiej w rozpoznawaniu oraz eliminowaniu szkodliwości i zagrożeń na stanowiskach pracy w różnych kategoriach zakładów opieki zdrowotnej (zakłady publiczne i niepubliczne).
Znajduje to również odzwierciedlenie w tematyce realizowanych grantów z działalności statutowej oraz sprawach uczelnianych, w których pracownicy Zakładu aktywnie uczestniczą.

Od 1994 r. pracownicy zakładu prowadzą stałą współpracę z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk Słońca”, Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne dla Dzieci Niepełnosprawnych we Wrocławiu i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. We współpracy z Fundacją powstał projekt dotyczący nauczania studentów pedagogiki leczniczej Marii Montessori. Ogromne możliwości terapeutyczne, jakie daje integracyjny model wychowania, skłaniają do poznawania i zgłębiania tego obszaru działania wspólnie ze studentami.
 
Nowym programem badawczym rozpoczęto cykl prac z dziedziny jakości opieki zdrowotnej. Intensywny rozwój tej dyscypliny nauki, praktycznie w każdej dziedzinie życia, niesie ze sobą nie tylko konieczność jej zgłębiania i stosowania, ale i zainteresowanie nim szeroko pojętego środowiska medycznego. W ramach prac na temat oceny jakości w opiece zdrowotnej została nawiązana współpraca z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie m.in. w formie uczestnictwa w organizowanych tam szkoleniach oraz ogólnopolskich konferencjach.

Stała współpraca z kierowniczą kadrą pielęgniarską pozwala na wdrażanie konkretnych programów badań w warunkach wrocławskich szpitali. Pracownicy Zakładu prowadzą również wykłady na kursach kwalifikacyjnych oraz specjalizacjach organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych we Wrocławiu.
 
Za ważne i twórcze osiągnięcia naukowe oraz działalność dydaktyczno-organizacyjną pracownicy Zakładu zostali wyróżnieni 18 indywidualnymi i 6 zespołowymi nagrodami przez JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Publikacje

Podręcznik
 1. Red. nauk. Anna Felińczak, Andrzej M. Fal: Zdrowie publiczne: podręcznik akademicki.Wrocław Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2010; 303.
Inne publikacje
 1. Anna Felińczak, Ewa Kuriata, Magdalena Szachniewicz, Jolanta Grzebieluch, Dorota Kiedik, Andrzej M. Fal: Zjawisko nadmiernej masy ciała wśród dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich województwa dolnośląskiego. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2012, 14, 1, 13–18.
 2. Piotr Karniej, Dawid Łyś, Jolanta Grzebieluch: Wpływ kompetencji pracowników medycznych na funkcjonowanie praktyki lekarza rodzinnego. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2012, 14, 1, 24–28.
 3. Ewa Kuriata, Anna Felińczak, Magdalena Szachniewicz, Krystyna Pawlas, Jolanta Grzebieluch, Dorota Kiedik, Andrzej M. Fal: Rozpoznawanie przez pielęgniarki szkodliwych czynników chemicznych i fizycznych na stanowiskach pracy w szpitalu Fam. Med. Prim. Care Rev. 2012, 14, 1, 29–36.
 4. Magdalena Matuszewska, Wioleta Umławska, Anna Felińczak, Ewa Kuriata, Jolanta Grzebieluch, Dorota Kiedik, Andrzej M. Fal: Ocena poziomu rozwoju fizycznego dzieci z zespołem nerczycowym. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2012, 14, 1, 37–42.
 5. Anna Felińczak: Przyczyny otyłości prostej u dzieci W:Zdrowie dziecka a otyłość: poradnik dla lekarzy, pielęgniarek i świadomych rodziców, red.: Anna Felińczak. Wrocław, MedPharm Polska, 2011, 33–45.
 6. Mariola Seń, Anna Felińczak, Grażyna Siarkiewicz, Anna Siwak, Ewa Kuriata, Jolanta Grzebieluch: Ocena jakości opieki onkologicznej w oddziałach szpitalnych. W: Żyć godnie do końca. T. 1: Wyzwania opieki paliatywnej i hospicyjnej, red. Dominik Krzyżanowski, Andrzej M. Fal, Andrzej Steciwko, Lucyna Sochocka, Opole, wydaw. WCM, 2010, 54–63.
 7. Jolanta Grzebieluch, Anna Felińczak, Agnieszka Lewicka-Rabska: Ocena jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez pacjentów wrocławskich szpitali klinicznych. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. 2010, 25, 99–109. I Bałtyckie Forum Zdrowia "Ekonomiczno-organizacyjne problemy zarządzania jednostkami służby zdrowia". Szczecin, 26–27 października 2009 roku.
 8. Piotr Nowicki, Piotr Pobrotyn, Izabella Witczak, Romuald Cichoń, Robert Susło: Taktyki i techniki negocjacyjne – praktyczne przykłady sytuacji negocjacyjnych. W: Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego. T. 3: Marketing i negocjacje na rynku usług medycznych, red. Jarosłw Drobnik, Piotr Nowicki. Wrocław, wydaw. Continuo, 2008, 119–138.
 9. Ewa Kuriata: Obciążenie pracą oraz czynniki szkodliwe na stanowiskach pielęgniarskich w zakładach opieki zdrowotnej. W: Współczesne możliwości brachyterapii: VI Dolnośląska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Pielęgniarek i Położnych Onkologicznych. Piechowice, 22–24 luty 2008 r. Wrocław. Dolnośląskie Stowarzyszenie Rozwoju Pielęgniarstwa Onkologicznego, 2008, 63–66.