Główne kierunki badawcze

W Zakładzie prowadzone są różnorodne prace badawcze, które łączą w sobie elementy następujących dziedzin nauki: edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, zdrowia publicznego, epidemiologii a także pielęgniarstwa, nauk o zdrowiu, medycyny, edukacji i psychologii.

Pracownicy zakładu prowadzą badania zarówno w ramach indywidualnych zainteresowań, jak również współpracując w projektach badawczych, wśród których można wymienić:

 • Projekt badawczy ”Międzyośrodkowe badanie postaw i zachowań wobec palenia tytoniu wśród dzieci i młodzieży w Polsce”
 • Ptojekt badawczy-statutowy: „Wskaźniki słabowitości i jakości życia osób w wieku senioralnym przebywających w Placówkach Opiekuńczych (ZOL, Domy Opieki Społecznej, Dziennych Domach Opieki)

 

Wyniki badań są prezentowane na licznych konferencjach naukowych, w tym organizowanych przez pracowników Zakładu. W ostatnich latach pracownicy uczestniczyli w organizacji następujących konferencji:

 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Szczepienia ochronne – fakty i kontrowersje”, Wrocław, 19.02.2016;
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Szczepienia obowiązkowe i zalecane w Polsce”, Wrocław, 25.11.2016;
 • Konferencji Naukowo-Szkoleniowa „Suplementy diety a zdrowie człowieka” Wrocław, 19.05.2017;
 • Międzynarodowa Konferencja „Rodzina – Zdrowie – Choroba”, Wrocław, 29.09.2017
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „E-methodology”, Wroclaw 15-16.03.2018

 

Obok konferencji pracownicy prezentują wyniki swoich badań w licznych publikacjach naukowych. W sumie pracownicy Zakładu Promocji Zdrowia opublikowali ponad 300 publikacji w tym w wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Zainteresowania badawcze pracowników obok działań stricte naukowych przekładają się także na ich uczestnictwo na rzecz środowisk lokalnych. Pracownicy co roku biorą udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, uczestniczą w organizacji wsparcia dla bezdomnych i samotnych matek. Od 2014 roku dr Marzena Krysa uczestniczy w pracach Stowarzyszania Zdrowych Miast Polskich jako członek wspierający.

 

Główne tematy badawcze

Tematy badawcze poruszane przez pracowników Zakładu najogólniej można zaklasyfikować do trzech obszarów: „Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna”; „Zagrożenia i uwarunkowania zdrowia człowieka i zbiorowości społecznej”; „Opieka nad pacjentem”:

 

   1. Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna

 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w różnych środowiskach, grupach wiekowych; styl życia i zachowania zdrowotne
 • Żywienie ludzi zdrowych i chorych
 • Organizacja i koordynacja programów promocji zdrowia
 • Rozumienie, definiowanie i wartościowanie zdrowia
 • Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (współpraca z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną).
 • Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej (VR) w profilaktyce i rehabilitacji
 • Potrzeby edukacji wśród gimnazjalistów, na temat uzależnienia od nikotyny, alkoholu i narkotyków
 • Wizerunek, autoprezentacja w środowiskach internetowych
 • Sytuacja osób w wieku senioralnym w Polsce, aktywizacja i wsparcie osób starszych, jakość życia seniorów

   2. Zagrożenia i uwarunkowania zdrowia człowieka i zbiorowości społecznej

 • Czynniki ryzyka palenia tytoniu i używania innych wyrobów nikotynowych przez dzieci i młodzież
 • Choroby rzadkie – opis przypadków
 • Zachowania zdrowotne i behawioralne, czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych
 • Stres, jego wpływ na zdrowie, sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Szczepienia ochronne i ich wpływ na zdrowie populacji w Polsce

   3. Opieka nad pacjentem

 • Problemy bio psycho społeczne osób starszych i ich opiekunów
 • Pielęgniarstwo – jakość życia związana ze zdrowiem; opieka środowiskowa i długoterminowa w POZ
 • Zapotrzebowanie na opiekę domową ze względu na sytuację zdrowotną i socjalną podopiecznych POZ.
 • Problemy pielęgnacyjne wśród rodzin pozostających pod opieką pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.
 • Opieka nad dzieckiem przewlekle chorym

 

Rozwój pracowników

Pracownicy Zakładu systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w projektach międzynarodowych oraz szkoleniach, a także studiując i przygotowując się do specjalizacji.

 

 1. Specjalizacje

W ostatnich latach egzaminy specjalizacyjne zdały:

 • dr Mariola Seń: specjalizacja w dziedzinie Zdrowie Publiczne (2018r.)
 • mgr Iwona klisowska: specjalizacja z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (2018 r.)
 • mgr Agnieszka Lintowska: specjalizacja dla humanistów: "Projektowanie interakcji Człowiek -Technologia" – SWPS Wrocław (2016r.)
 • dr Marzena Krysa – specjalizacja w dziedzinie Zdrowie Publiczne (2016 r.)

 

2. ​​​​​​​Tytuły naukowe

 • dr Marzena Krysa obroniła tytuł doktorski na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prezentując rozprawę: „Podmiotowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych pielęgniarek” (2018 r.)
 • mgr Angieszka Lintowska otworzyła przewód doktorski na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tytuł przygotowywanej rozprawy: „Percepcja i rozpowszechnienie wybranych czynników ryzyka palenia tytoniu i używania innych wyrobów nikotynowych wśród dzieci i młodzieży w południowo zachodniej Polsce” (2017 r.)

 

3. Szkolenia i projekty

mgr Agnieszka Lintowska odbyła szkolenia z następujących obszarów:

 • Szkolenie dla użytkowników platformy Mendeley – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (2016 r.);
 • Szkolenie Diagnoza psychologiczna w praktyce" – SWPS Wrocław (2014 r.);
 • Podyplomowe studia "Menedżer projektów badawczych" – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (2014).

 

dr Luba Jakubowska, która jest koordynatorem przedmiotów związanych z dydaktyką i pedagogiką w roku 2018 uczestniczyła w czterech międzynarodowych projektach, adresowanych dla edukatorów:

 • “Location-based games as a contemporary, original, and innovative method of seniors’ teaching and learning”. Fundacja Pro Scientia Publica, Erasmus Plus Strategic Partnership Project, nr projektu 2017-1-PL01-KA204-038869;
 • „NOT TOO LATE TOO SPEAK” (Erasmus+, Projekt Partnerstw Strategicznych Edukacji Dorosłych, numer projektu 2016-1-TR01-KA204-034655);
 • „Digital Storytelling: The Europe of our lives”. Erasmus Plus Strategic Partnership, nr projektu 2017-1-ES01-KA204-037836;
 • 11.06.2017 – zatwierdzenie nominacji dr Luby Jakubowskiej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST, w ramach którego dr Jakubowska uczestniczy w projekcie „European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques”.